coffee-cup-working-happy.jpg

Föreläsning till fikat - nu också digitalt!

I dessa tider när fysiska föreläsningar blivit färre är ju det digitala formatet ett riktigt bra alternativ!

 

Därför erbjuder jag nu en föreläsningsserie med miniföreläsningar vid 3 tillfällen à 25 minuter. Då får ni kunskapspåfyllning kring ett antal ämnen ni väljer. Med fördel bokas de in när ni har en gemensam digital fika i arbets- eller ledningsgruppen för att fylla på kunskap och inspiration i områden relevanta för er.

 

Ämnen kan vara:

 • Mångfald - vad och varför?

 • En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

 • Inkluderande rekrytering, ledarskap och arbetsmiljö

 • Jämställda och icke diskriminerande löner

 • Makt och härskartekniker

framsida.png

En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

År 2024 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer i teknikbranschen och samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen men trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i teknikbranschen. Varför är det så och vad bör göras åt det? I ett arbete jag genomfört under 2020 har jag genomlyst ett antal teknikbolag och identifierat de utmaningar som de upplever vad gäller att öka andelen kvinnor samt avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer.

Innehåll:

 • Könsfördelningen i teknikbranschen idag och utvecklingen över tid

 • Utmaningar i att öka andelen kvinnor

 • Aktiviteter och fokusområden som ger resultat i att öka andelen kvinnor

 • Att lägga en bra grund, välja rätt aktiviteter och komma igång för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer

Colorful Visitkort

Mångfald & inkludering - en verksamhetsstrategi för kompetensförsörjning

De allra flesta branscher står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning idag och en stor del av Sveriges små och medelstora företag upplever att tillgång till rätt kompetens är ett stort hinder för tillväxt. Men kan det vara så att det finns kompetens på arbetsmarknaden men att vi inte hittar den för att vi inte letar på rätt sätt eller inte bygger organisationer som värdesätter och inkluderar alla olika typer av medarbetare?

Genom att bygga mångfaldsrika och inkluderande organisationer kan man attrahera och rekrytera kompetens från en bredare bas men också behålla kompetensen på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. 

Vi vet att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till smartare och bättre organisationer. Men vi vet också att det kan vara svårt att förändra organisationer utifrån de här perspektiven, ofta på grund av våra förutfattade meningar eller förväntningar, så kallad unconscious bias. Genom att våga rannsaka oss själva och synliggöra fallgropar i vår vardag där vi kanske omedvetet exkluderar eller t.o.m diskriminerar, tar vi viktigas steg för att uppnå förändring. 

Innehåll:

 • Jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering – genomgång av de olika begreppen och hur de hänger ihop.

 • Inkludering i praktiken och vad inkluderande organisationer kännetecknas av i fråga om ledarskap och arbetsmiljö.

 • Vad forskningen säger om jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer och hur det kan appliceras i er organisation.

 • Hur unconscious bias fungerar och påverkar våra värderingar, beslut, processer och bemötande.

 • Hur rutiner, processer och strukturer kan se ut för att möjliggöra ett mer jämställt och inkluderande förhållningssätt i organisationen.

 • Inkluderande ledarskap och chefers roll i att bygga inkluderande organisationer.

 • Bryta mönster och tänka nytt för förändring.

bild.png

#metoo och vägen framåt

Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen och rullade som en svallvåg över hela världen. Rörelsen fick en enorm påverkan i Sverige med fler än 65 efterföljande upprop som representerar en enorm bredd av grupper i yrkeslivet och samhället. Metoo visade på hur utbrett sexuella trakasserier är och det faktum att mycket arbete fortfarande kvarstår för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer för alla. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många utsätts för sexuella trakasserier? Som en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, har jag varit aktiv i röreslen från början och fått en fantastisk insikt i hur rörelsen utvecklats och vad den lett till.

Innehåll:

 • Bakgrunden av #metoo och #metoo i Sverige

 • Vilka förändringar har #metoo lett till?

 • Arbetsmiljörisker och sexuella trakasserier

 • Diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot diskriminering och främja en icke diskriminerande arbetsmiljö

 • Verktyg och metoder för inkluderande arbetsmiljöer 

newton-s-cradle-balls-sphere-action-6058

Härskartekniker, makt & arbetsmiljö

Går du någonsin ut från möten med en känsla av misslyckande eller att du inte alls uppnådde det du ville? Kanske känner du dig dum eller att du missat något viktigt som alla andra verkade känna till? Anledningen kan vara att du har blivit utsatt för härskartekniker, en vanlig form av maktutövande. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Vi utsätts alla för dem någon gång i livet och de allra flesta människor använder också dessa tekniker, medvetet eller omedvetet. Genom att lära dig att identifiera när teknikerna används kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed minska de negativa effekter härskartekniker kan ha. 

Innehåll:

 • Makt och dess uttryck och härskartekniker 

 • Miljöer i vilka härskartekniker ofta får fäste

 • Olika härskartekniker och strategier för att identifiera och hantera dem

 • Metoder att intellektualisera vad som händer och därmed minska teknikernas negativa påverkan

 • Hur du kan stötta andra som utsätts

 • Tips och råd för att som individ bidra till en bättre arbetsmiljö

Ljus idé Bulb

Innovation & inkludering eller 1+1=3

Mångfaldsrika och inkluderande organisationer har en högre grad av innovation i samarbeten, organisationer, produkter, tjänster och lösningar. I den här föreläsningen utforskar vi varför, vilka vinster kopplat till innovation som mångfaldsrika och inkluderande organisationer har och hur vi måste våga tänka och göra nytt. Vi utforskar också vad ett innovativt arbetssätt med dessa frågor innebär. Vi tittar på exempel på hur andra arbetat, resultaten de fått och hur de erfarenheterna och kunskaperna kan appliceras på er organisation.

Innehåll: 

 • Innovation i organisationsutveckling

 • Kopplingarna mellan inkludering och innovation.

 • Traditionella och innovativa metoder för att uppnå mer jämställda och inkluderande organisationer

 • Utmaningar och möjligheter för att ta ert arbete vidare och framåt

mod.png

Den moderna arbetsgivaren

Ibland i kristider och förändring är det svårt att se helheten och att bibehålla fokus framåt. Det innebär ofta att vi reagerar på det som händer här och nu och hanterar en kris i taget. Ibland blir det på bekostnad av medarbetaren, hur hen mår och känner och upplever krisen. Det kan också innebära en risk i att lyckas bibehålla ett hållbart perspektiv i organisationen utifrån inkludering, engagemang och ledarskap. Genom att utgå ifrån fyra av nyckelmomenten i strategisk kompetensförsörjning kan man arbeta på ett systematiskt och heltäckande sätt för att identifiera och arbeta med de områden som är mest relevanta för att bygga en mer hållbar organisation.

 

Innehåll:

 • Attrahera: på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad är det enormt viktigt att ni arbetar med att utveckla er attraktionskraft. Här är några frågor att fundera över: vad är det som gör er till en arbetsgivare som kandidater ska söka sig till och era medarbetare vilja stanna kvar hos? Hur talar era medarbetare, nuvarande och tidigare, om er som arbetsgivare? 

 •  Rekrytera - med en genomtänkt, relevant och långsiktig rekryteringsstrategi som är kopplad till era verksamhetsmål och behov, och en professionell och kvalitets- och mångfaldssäkrad rekryteringsprocess lägger ni rätt grund för att hitta den bästa kompetensen. 

 • Utveckla - en viktig pusselbit här är att bygga in ett framtids- och omvärldsfokus i sin planering för att utveckla kompetens i den riktning som organisationen utvecklas i. Det vill säga - vilka kompetenser kommer behövas inom ens organisation, bransch eller omvärlden i stort inom ett, fem eller tio år? 

 • Behålla - Att prata om att behålla medarbetare handlar inte bara om att förstå vad som behöver göras för att behålla sina duktiga medarbetare, det handlar minst lika mycket om att bygga arbetsmiljöer som är inkluderande. Alla som finns i er organisation ska möta samma respektfulla miljö i vilken de blir välkomnande, blir lyssnade på och sedda och uppskattade. 

Vill du veta mer, ses på en lunch eller boka mig, skicka ett meddelande eller ring!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

Tack för ditt meddelande!