©2018 by www.viaconsulting.nu. Proudly created with Wix.com

Alla föreläsningar och workshops utformas självklart utifrån era behov. 

Föreläsningarna skräddarsys utifrån era önskemål och kan också ges i workshopformat

Jag erbjuder ovanstående både som föreläsningar och som workshops. 

Vill du kombinera delar från olika föreläsningar, inga problem. Hör av dig så arbetar vi fram ett upplägg som passar dig!

Vi vet att mångfald och inkludering leder till en högre grad av innovation i samarbeten, organisationer, produkter, tjänster och lösningar. Men kan innovation och innovativa metoder hjälpa oss att öka förändringstakten mot mer mångfaldsrika och inkluderande arbetsplatser?

I den här föreläsningen utforskar vi varför mångfald leder till en högre grad av innovation och vad ett innovativt arbetssätt med dessa frågor innebär. Vi tittar också på exempel på hur andra arbetat, resultaten de fått och hur de erfarenheterna och kunskaperna kan appliceras på er organisation.

Innehåll:

 • Vad mångfald och inkludering innebär

 • Innovation - vad är det egentligen och hur kan ni arbeta på ett mer nytänkande och innovativt sätt?

 • Vilka fördelar mångfaldsrika och inkluderande organisationer har i form av bl.a. ökad innovation, högre lönsamhet, mer engagerade medarbetare och nöjdare kunder

 • Hur vi kan arbeta innovativt för att bygga mer mångfaldsrika och inkluderande organisationer inom rekrytering och arbetsmiljö

Syfte: ge er kunskap, inspiration och konkreta verktyg hur ni kan arbeta mer innovativt för att utveckla en mer mångfaldsrik och inkluderande organisation.

Inkludering för innovation, innovation för inkludering

Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen. I Sverige har vi sett fler än 50 efterföljande upprop för olika branscher och samhällsgrupper. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många, kvinnor och män, utsätts för sexuella trakasserier? Hur kan ni skapa en arbetsplats som präglas av trygghet, tillit och transparens? Hur kan ni synliggöra och förändra maktstrukturer för att skapa en mer inkluderande arbetsplats? Att bygga kunskap och våga belysa de här frågorna är de första stegen mot att skapa arbetsplatser för alla.


Innehåll:

 • Bakgrunden och utvecklingen av #metoo

 • Vad som har förändrats sedan #metoo och vad vi lärt oss

 • Risker i arbetsmiljön som kan orsaka sexuella trakasserier

 • Kraven på er som arbetsgivare utifrån Diskrimineringslagen

 • Hur ni kan minimera riskerna för att sexuella trakasserier ska uppstå

 • Hur ni kan agera när det uppstår

 • Varför ni ska våga prata om de här frågorna för att kunna bygga jämställda och inkluderande organisationer

Syfte: bygga kunskap om sexuella trakasserier och hur ni kan bygga en inkluderande organisation för alla.

#metoo och vägen framåt

Funderar du på utmaningen kring kompetensförsörjning som IT-branschen står inför? År 2022 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer med IT och digital kompetens i Sverige. Samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen - 2006 till 2018 gick andelen kvinnor ned från 32% till 28%. De allra flesta organisationer arbetar med att förbättra könsfördelningen. Trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i de här branscherna, både i Sverige och i Europa. Varför är det så och vad bör göras åt det? Det är uppenbart att vi behöver tänka om vad gäller mångfald- och inkluderingsstrategierna för att lösa den här utmaningen.

Innehåll:

 • Branschspecifika siffror över utvecklingen vad gäller andelen kvinnor och varför kvinnor lämnar IT-branschen

 • Hur utmaningen vad gäller kompetensförsörjning ser ut och varför en förändring måste till

 • Vad vi kan lära oss av #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, har lärt oss om bristen på jämställdheten inom teknik, IT, bygg och industri.

 • Varför mångfaldsrika och inkluderande företag har en högre grad av innovation, nöjdare kunder och mer engagerade medarbetare

 • Hur man kan utveckla arbetet med arbetsmiljö och rekrytering för att få in fler kvinnor i branschen och få dem att vilja stanna kvar

 • Nycklarna för att bygga inkluderande organisationer

Syfte: ge er tankar och konkreta verktyg hur ni kan utveckla en mer jämställd och inkluderande organisation.

IT-branschen, är ni med?

Vi vet att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till smartare och bättre organisationer. Och ändå är förändringstakten så långsam! För ett framgångsrikt arbete med frågor som rör jämställdhet, mångfald och inkludering måste man självklart utgå från varje enskild verksamhet. Bara så blir arbetet relevant, långsiktigt och hållbart. Samtidigt finns det en kunskapsbas som är nödvändig för att kunna arbeta för mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer. 

Innehåll: 

 • Genomgång av begreppen kring unconscious bias eller omedvetna fördomar, normer, mångfald och inkludering

 • Exempel på hur omedvetna fördomar och normer kan ta sig uttryck och var fallgropar finns i processer, strukturer och vanor 

 • Forskning som visar fördelarna med mångfaldsrika och jämställda organisationer i fråga om innovation, medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet

 • Goda exempel från organisationer som utvecklats utifrån ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv

 • Konkreta råd och tips att ta med sig i sin vardag på ett relevant och verksamhetsnära sätt

Syfte: bygga kunskap för arbetet för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering och tips och råd hur man praktiskt kan arbeta i sin vardag för en förändring. 

Mångfald och inkludering

Makt tar sig ibland uttryck i härskartekniker. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Ibland utövar du själv dessa tekniker, medvetet eller omedvetet, och ibland utsätts du för dem. Genom att få kunskap om hur de tar sig uttryck kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed minska de negativa effekter härskartekniker kan ha. Kunskap om härskartekniker ger dig verktygen att skapa mer hälsosamma relationer på jobbet och hemma!


Innehåll:

 • Olika uttryck för makt

 • De vanligaste härskarteknikerna

 • Hur de tar sig uttryck och hur du kan identifiera dem

 • Vilka strategier du kan använda dig av för att minimera deras påverkan på dig och din omgivning

 • Hur du kan stötta andra i din omgivning när de utsätts för dessa tekniker

 

Syfte: ge dig kunskap och verktyg för att skapa mer hälsosamma arbetsmiljöer.

Härskartekniker - kunskap och strategier

Kontakta mig