top of page

Föreläsning, utbildning & workshops inom jämställdhet, mångfald & inkludering

european_women_technology_rai_29_11_18_sblanchard_lr-9.jpg

Här hittar du vanligt efterfrågade ämnen men jag skräddarsyr alltid varje uppdrag utifrån just era behov. Alla ämnen kan levereras i form av föreläsning, mer fördjupande workshop eller längre utbildning.

 

Om du är osäker vad ni behöver, är du varmt välkommen att höra av dig å kan vi diskutera era behov och möjliga insatser. Kontakta mig via formuläret här eller slå mig en signal!

framsida.png

En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

År 2024 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer i teknikbranschen och samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen men trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i teknikbranschen. Varför är det så och vad bör göras åt det? I ett arbete jag genomfört under 2020 har jag genomlyst ett antal teknikbolag och identifierat de utmaningar som de upplever vad gäller att öka andelen kvinnor samt avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer.

Innehåll:

 • Könsfördelningen i teknikbranschen idag och utvecklingen över tid

 • Utmaningar i att öka andelen kvinnor

 • Best practices, aktiviteter och fokusområden som ger resultat 

 • Att lägga en bra grund, välja rätt aktiviteter och komma igång för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer

 • Wild cards och innovativa lösningar

Colorful Visitkort

Jämställdhet, mångfald & inkludering - vad, varför och hur? 

Att bygga jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer är något som det pratas mycket om idag. Men vad innebär det egentligen? Ett av de viktigaste stegen för att komma igång är att etablera en gemensam kunskapsbas i teamet eller organisationen. Vad innebär de olika begreppen, hur hänger de ihop och HUR bygger vi inkludering, i praktiken?

Att arbeta och leda på ett jämställt, mångfaldsrikt och inkluderande sätt leder till smartare och bättre organisationer. Men det kan också vara svårt att förändra organisationer utifrån de här perspektiven, ofta på grund av våra förutfattade meningar eller förväntningar, så kallad unconscious bias. Genom att våga rannsaka oss själva och synliggöra fallgropar i vår vardag där vi kanske omedvetet exkluderar eller t.o.m diskriminerar, tar vi viktiga steg för att uppnå förändring. Den här föreläsningen/workshopen passar väldigt bra om ni är i början av er resa och behöver bygga kunskap och få igång reflektion och dialog för ökad medvetenhet och insikt.

Innehåll:

 • Begrepp och sammanhang - vad innebär egentligen jämställdhet, mångfald, jämlikhet och inkludering? Vi reder ut begreppen och utforskar hur de tar sig uttryck och förhåller sig till varandra.

 • Unconscious bias och deras påverkan på våra synsätt, processer, beslut och bemötande samt normer och privilegier med en omvärldsbevakning på ett samhälleligt perspektiv och exempel från rekrytering, representation, kommunikation mm.

 • Vad är inkludering, betydelsen av inkludering för att ta vara på olika perspektiv, pusselbitarna för en inkluderande miljö och hur man ’gör’ inkludering som individ och i sin arbetsmiljö

 • Vad säger forskningen? Vi tittar på effekterna av mångfald och inkludering i fråga om ökad innovationskraft, högre medarbetarengagemang och kundnöjdhet, arbetsgivarvarumärke mm.

 • Hur rutiner, processer och strukturer kan se ut för att möjliggöra ett mer jämställt och inkluderande förhållningssätt i organisationen

 • Metoder och verktyg

bild.png

#metoo och vägen framåt

Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen och rullade som en svallvåg över hela världen. Rörelsen fick en enorm påverkan i Sverige med fler än 65 efterföljande upprop som representerar en enorm bredd av grupper i yrkeslivet och samhället. Metoo visade på hur utbrett sexuella trakasserier är och det faktum att mycket arbete fortfarande kvarstår för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer för alla. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många utsätts för sexuella trakasserier? Som en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, har jag varit aktiv i röreslen från början och fått en fantastisk insikt i hur rörelsen utvecklats och vad den lett till.

Innehåll:

 • Bakgrunden av #metoo och #metoo i Sverige

 • Vilka förändringar har #metoo lett till?

 • Arbetsmiljörisker och sexuella trakasserier

 • Diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot diskriminering och främja en icke diskriminerande arbetsmiljö

 • Verktyg och metoder för inkluderande arbetsmiljöer 

newton-s-cradle-balls-sphere-action-6058

Härskartekniker, makt & arbetsmiljö

Går du någonsin ut från möten med en känsla av misslyckande eller att du inte alls uppnådde det du ville? Kanske känner du dig dum eller att du missat något viktigt som alla andra verkade känna till? Anledningen kan vara att du har blivit utsatt för härskartekniker, en vanlig form av maktutövande. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Vi utsätts alla för dem någon gång i livet och de allra flesta människor använder också dessa tekniker, medvetet eller omedvetet. Genom att lära dig att identifiera när teknikerna används kommer du kunna hantera situationer på ett mer objektivt sätt och därmed minska de negativa effekter härskartekniker kan ha. 

Innehåll:

 • Makt och dess uttryck och härskartekniker 

 • Miljöer i vilka härskartekniker ofta får fäste

 • Olika härskartekniker och strategier för att identifiera och hantera dem

 • Metoder att intellektualisera vad som händer och därmed minska teknikernas negativa påverkan

 • Hur du kan stötta andra som utsätts

 • Tips och råd för att som individ bidra till en bättre arbetsmiljö

Affärsmöte

Inkluderande ledarskap

När det gäller mångfald och inkludering är det tydligt att om inte ledare i organisationen walk the talk, kan vi inte förvänta att saker och ting förändras. Men hur ser ett ledarskap ut som främjar inkludering i gruppen, organisationen och det organisatoriska? Det finns mycket intressanta studier och praxis om den inkluderande ledaren. Tillsammans utforska vi vilka beteenden, aktiviteter och perspektiv som du som ledare kan ta an dig för att bli mer inkluderande och därmed öka möjligheterna till att varje enskild individ i ditt team, kan nå sin fulla potential.

Innehåll: 

 • Mångfald och inkludering - begreppen och hur de hänger ihop

 • Vad forskningen säger om jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer 

 • Hur unconscious bias fungerar och påverkar ledarskap, beslut, processer och bemötande

 • Inkluderande ledarskap i praktiken

 • Best practices och hur du kan applicera dem i ditt ledarskap

 • Tips, verktyg och metoder

Gruppdiskussion

Feedback - så enkelt och så svårt

Att ha en positiv feedbackkultur i organisationen är en viktig nyckel i inkluderande organisationer. Att ge och ta emot feedback på ett sätt som utvecklar, lyfter, uppmuntrar och stärker är otroligt viktigt men kan också vara svårt. Vi är ofta rädda för ge feedback som kan upplevas som kritisk vilket ibland leder till att vår feedback blir otydlig eller till och med sårande. Men att se feedback som en chans att utvecklas kan leda till att man öppnar upp för nya tankar, lärdomar och möjligheter. I den här workshopen djupdyker vi i hur man ger och tar emot feedback på bästa sätt, hur man bygger en feedbackkultur och hur man håller den levande.

 

Innehåll:

 • Hur du kan planera din feedback på ett genomtänkt och strukturerat sätt

 • Hur du levererar feedback på ett sätt så mottagaren kan ta till sig det

 • Feedbacktrappan – att medvetandegöra sina känslor och ta emot feedback på ett öppet och lärande sätt

 • Feedbackkultur i organisation – hur man bygger in vanor, beteenden och rutiner för en god feedbackkultur

 • Nästa steg i er organisation

Såhär säger mina kunder

Ida Boman, Social Media Specialist, Toxic Interactive Solutions, om Jämställdhet, mångfald & inkludering - vad, varför & hur?

Vi är väldigt nöjda med de två föreläsningarna och upplever att de verkligen åstadkom det som var syftet – det vill säga att öka medvetenheten internt inom dessa frågor, att få medarbetarna att sätta på sig jämlikhets- och inkluderingsglasögonen och att börja identifiera och arbeta med detta i sin vardag.

 

Sara har varit både proffsig och strukturerad i allt ifrån kontakt med mig som beställare, till genomförande och uppföljning. Eftersom föreläsningarna var interaktiva, med aktiva frågeställningar och enkäter, har vi dessutom fått med oss en skatt av material att arbeta vidare med.

Jämställdhet, mångfald och inkludering - vad och hur

Ebba Törnqvist Forsberg, föreläsningskoordinator Kontaktdagarna Uppsala Universitet, om inspirationsföreläsning om tech och karriär

Under Saras föreläsning på Kontaktdagarna 2021 fick deltagarna sig en tankeställare om hur könsfördelningen på arbetsplatser påverkar dynamiken inom gruppen. Vi fick en inblick i hur Tech-branschen står öppen för anställning och vår möjlighet att hitta ett företag som passar i arbetsuppgifter men också värderingar. Saras föreläsning var ärlig och inspirerande.  Den gav oss studenter en push för att våga stå upp för vårt egna värde hos framtida arbetsgivare.

Föreläsnin

Senior Project Manager/Senior Consultant, Capgemini, om En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

Föresläsningen var proffsigt utförd av Sara och var väldigt konkret på ämnet med tydligt budskap. Det gav en tankeställare och mycket efterdiskussioner då föreläsningen gav inblick i ett ämne som inspirerar och berör. Mycket av det som diskuterades tog jag med mig vidare. Jag skulle absolut rekommendera den här föreläsningen till andra – just för Saras förmåga att förmedla och inspirera med tydligt budskap, samt att den gav eftertankar och handling långt efter föreläsningen.

En inkluderande teknikbransch

Fyll i formuläret om du vill veta mer, be om en offert, ses på en lunch eller boka mig!

sara@viaconsulting.nu  |  Tel: 0767 - 99 29 99

Tack för ditt meddelande!

bottom of page