top of page

Föreläsning, workshop, utbildning

Här hittar du vanligt efterfrågade ämnen men självklart kan jag också sätta ihop en lösning utifrån utifrån just era behov. Alla ämnen kan levereras i form av föreläsning, mer fördjupande workshop eller längre utbildning.

 

Om du är osäker vad ni behöver, är du varmt välkommen att höra av dig så diskuterar vi era behov och möjliga insatser. 

 

Kontakt

inkl led
Mångfald och inkludering i styrelserummet

Mångfald och inkludering i styrelserummet

inclusion impact ledarskap

Inclusion Impact ledarskapsprogram

en inkluderande teknikbransch

En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

härskartekniker makt arbetsmiljö

Härskartekniker, makt & arbetsmiljö

Mångfald inkludering

Mångfald & inkludering - vad, varför & hur?

inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap

inkluderande rekrytering

Inkluderande rekrytering

inkluderande grupper bemötande

Inkluderande grupper

beräkna besparingar

Jämställd och icke-diskriminerande lönesättning

bild.png

#metoo och vägen framåt

möte

Feedback, så enkelt och så svårt!

Colorful Visitkort

Mångfald & inkludering - vad, varför och hur? 

Att bygga jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer är något som det pratas mycket om idag. Men vad innebär det egentligen? Ett av de viktigaste stegen för att komma igång är att etablera en gemensam kunskapsbas i teamet eller organisationen. Vad innebär de olika begreppen, hur hänger de ihop och HUR bygger vi inkludering, i praktiken? Den här utbildningen passar väldigt bra om ni är i början av er resa och behöver bygga kunskap och få igång reflektion och dialog för ökad medvetenhet och insikt.

Innehåll:

 • Begrepp och sammanhang - vad innebär egentligen jämställdhet, mångfald, jämlikhet och inkludering? 

 • Unconscious bias och deras påverkan på våra synsätt, processer, beslut och bemötande samt normer och privilegier 

 • Pusselbitarna för en inkluderande miljö och hur man ’gör’ inkludering som individ och i sin arbetsmiljö

 • Vad säger forskningen? Vi tittar på effekterna av mångfald och inkludering.

 • Rutiner, processer och strukturer för ett mer inkluderande förhållningssätt i organisationen

 • Metoder och verktyg

Affärsmöte

Inkluderande ledarskap

När det gäller mångfald och inkludering är det tydligt att om inte ledare i organisationen walk the talk, kan vi inte förvänta att saker och ting förändras. Men hur ser ett ledarskap ut som främjar inkludering i gruppen och organisationen? Det finns många intressanta studier och praxis om den inkluderande ledaren. Tillsammans utforskar vi vilka beteenden, aktiviteter och perspektiv som du som ledare kan ta an dig för att bli mer inkluderande och därmed öka möjligheterna till att varje enskild individ i ditt team, kan nå sin fulla potential.

Innehåll: 

 • Mångfald och inkludering - begreppen och hur de hänger ihop

 • Vad forskningen säger om jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer 

 • Hur unconscious bias fungerar och påverkar ledarskap, beslut, processer och bemötande

 • Inkluderande ledarskap i praktiken

 • Best practices och hur du kan applicera dem i ditt ledarskap

 • Tips, verktyg och metoder

inkluderande rekrytering

Inkluderande rekrytering

Rekryteringsprocessen är ett otroligt viktigt område när man vill arbeta för en ökad mångfald i sin verksamhet och i grund och botten gäller det att man rekryterar kompetensbaserat och inte begränsar sig genom exkluderande processer och beteenden. Men det är lättare sagt än gjort! Det finns många fallgropar genom rekryteringsprocessen som kan sätta krokben för oss trots att vi har de allra bästa intentionerna. Genom att bygga kunskap och utveckla rekryteringsprocessen kan också du öka chanserna att hitta den bästa kompetensen.

Innehåll: 

 • Unconscious bias och deras påverkan på rekrytering 

 • Rekryteringsprocessens vanliga utmaningar och fallgropar, bl.a. kravprofil, annons, urval och intervju

 • Den inkluderande rekryteringsprocessen - best practices och nycklar för att rekrytera mer inkluderande

 • Sammanfattning och nästa steg

Behöver du fördjupande stöd i att granska er process, kan du läsa mer här om vilken hjälp jag kan erbjuda.

Alla händer in

Inkluderande grupper

Hur mår era medarbetare? Kan alla vara sig själva på jobbet? Bemöter ni varandra med respekt och intresse? För att bygga en organisation präglad av mångfald räcker det såklart inte att leda eller rekrytera inkluderande, utan det är lika viktigt att arbeta med kulturen och miljön. Det vill säga - det som händer i vardagen anställda emellan: kommunikation, information, feedback, möten och mer. Det innebär i grund och botten att etablera en gemensam kunskapsbas, våga lyfta de där lite tuffa frågorna, börja inse värdet av och uppskatta olikheter, diskutera och reflektera och se framåt - hur vill vi arbeta tillsammans, vad är viktigt för oss och hur gör vi det som individer och som grupp, i praktiken?

Innehåll: 

 • Unconscious bias och normer

 • Intressant forskning om grupper

 • Inkludering i praktiken - bemötande, information, möten, kommunikation, feedback, mm.

 • Vad fungerar bra idag och var har vi eventuella utmaningar?

 • Vägen framåt, sammanfattning och nästa steg

Affärsmöte

Mångfald och inkludering i styrelserummet

Arbetet med mångfald och inkludering behöver styras och ledas från toppen, av ledare i organisationen men självklart också av styrelsen. Genom att sätta strategi, mål och förväntningar i styrelserummet blir det tydligare för VD och ledningsgrupp att och hur de ska leda arbetet i det operativa. För det behöver styrelsen ha kunskap och verktyg och det får ni i den här utbildningen/workshopen!  

Innehåll: 

 • Mångfald och inkludering - definitioner och begrepp

 • Vad säger forskningen om mångfald- och inkluderingsarbetets organisationseffekter

 • Styrelsens roll 

 • Vision och ert 'varför'  

 • Nyckeltal, uppföljning och styrning för mångfald- och inkluderingsarbetet

 • Vägen framåt, sammanfattning och nästa steg

omslagsbild ny.png

Inclusion Impact ledarskapsprogram

I det här utbildningsprogrammet får deltagare kunskap, insikter, verktyg och metoder för att förstå innebörden och relevansen av inkluderande ledarskap samt att kunna utveckla sitt egna ledarskap.

 

Programmet består av fem moduler: 

 1. Mångfald och inkludering - vad, varför och hur

 2. Inkluderande ledarskap - beteenden och kompetenser

 3. Det interna perspektivet: självledarskap och omedvetna fördomar

 4. Det externa perspektivet: samhälle, normer och förväntningar

 5. Strategier, best practices, metoder och verktyg

Programmet varvar kunskapshöjande pass med olika interaktiva övningar. Det genomförs under 3-4 heldagar utspridda under ungefär ett års tid. Programmet leds av mig och Melissa Grote och utgår ifrån forskning samt praktiska erfarenheter. 

framsida.png

En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

År 2024 befaras det att det kommer saknas 70 000 personer i teknikbranschen och samtidigt har branschen inte lyckats lösa utmaningen med den ojämna könsfördelningen. De allra flesta organisationer arbetar på att förbättra könsfördelningen men trots det så minskar antalet kvinnor som söker sig till och stannar kvar i teknikbranschen. Varför är det så och vad bör göras åt det? I ett arbete jag genomfört under 2020 har jag genomlyst ett antal teknikbolag och identifierat de utmaningar som de upplever vad gäller att öka andelen kvinnor samt avgörande pusselbitar för att förbättra könsfördelningen och för att bygga mer inkluderande organisationer.

Innehåll:

 • Könsfördelningen i teknikbranschen idag och utvecklingen över tid

 • Utmaningar i att öka andelen kvinnor

 • Best practices, aktiviteter och fokusområden som ger resultat 

 • Att lägga en bra grund, välja rätt aktiviteter och komma igång för att bygga mer jämställda, mångfaldsrika och inkluderande organisationer

 • Wild cards och innovativa lösningar

newton-s-cradle-balls-sphere-action-6058

Härskartekniker, makt & arbetsmiljö

Går du någonsin ut från möten med en känsla av misslyckande eller att du inte alls uppnådde det du ville? Kanske känner du dig dum eller att du missat något viktigt som alla andra verkade känna till? Anledningen kan vara att du har blivit utsatt för härskartekniker, en vanlig form av maktutövande. Teknikerna dyker upp i alla möjliga sammanhang och orsakas ibland av, men leder alltid till, en maktobalans. Vi utsätts alla för dem någon gång i livet och de allra flesta människor använder också dessa tekniker, medvetet eller omedvetet. Genom att lära dig att identifiera hur teknikerna tar sig uttryck och effekterna de har, kommer du kunna . 

Innehåll:

 • Makt och dess uttryck och härskartekniker 

 • Miljöer i vilka härskartekniker ofta får fäste

 • Olika härskartekniker och strategier för att identifiera och hantera dem

 • Metoder att intellektualisera vad som händer och därmed minska teknikernas negativa påverkan

 • Hur du kan stötta andra som utsätts

 • Tips och råd för att som individ bidra till en bättre arbetsmiljö

beräkna besparingar

Jämställd och icke-diskriminerande lönesättning

Utbildningen riktar sig till chefer och HR och syftet är att ge deltagarna kunskap, ökad medvetenhet och konkreta och praktiska verktyg att ta med sig i lönesättningen. Det är en interaktiv och lösningsfokuserad utbildning med utrymme för frågor och diskussioner. Följande innehållspunkter brukar ingå:

 • Samhällsperspektivet: löne- och inkomstgapet mellan kvinnor och män

 • Lagstiftning

  • Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder: vad innebär det att arbeta med ett icke diskriminerande perspektiv i lönesättning utifrån alla sju diskrimineringsgrunder

  • Lönekartläggningar – vad, varför och hur?

  • Föräldraledighetslagen

 • Unconscious bias och lön

  • Vad är unconscious bias (omedvetna fördomar och preferenser) och vilka är fallgroparna när det gäller lönesättning? Vi tittar på exempel från forskning och praktiska exempel från olika branscher och organisationer.

 • Rutiner och verktyg för jämställd och icke diskriminerande lönesättning vid nyrekrytering, interna förflyttningar, föräldraledighet mm.

bild.png

#metoo och vägen framåt

Under hösten 2017 exploderade #metoo i många delar av världen och rullade som en svallvåg över hela världen. Rörelsen fick en enorm påverkan i Sverige med fler än 65 efterföljande upprop som representerar en enorm bredd av grupper i yrkeslivet och samhället. Metoo visade på hur utbrett sexuella trakasserier är och det faktum att mycket arbete fortfarande kvarstår för att skapa hälsosamma arbetsmiljöer för alla. Vad säger #metoo om vår samtid utifrån ett jämställdhetsperspektiv och vad kan vi göra åt det faktum att vi har arbetsplatser där alltför många utsätts för sexuella trakasserier? Som en av samordnarna bakom #teknisktfel, teknikbranschernas metooupprop, har jag varit aktiv i röreslen från början och fått en fantastisk insikt i hur rörelsen utvecklats och vad den lett till.

Innehåll:

 • Bakgrunden av #metoo och #metoo i Sverige

 • Vilka förändringar har #metoo lett till?

 • Arbetsmiljörisker och sexuella trakasserier

 • Diskrimineringslagen och hur man kan arbeta förebyggande mot diskriminering och främja en icke diskriminerande arbetsmiljö

 • Verktyg och metoder för inkluderande arbetsmiljöer 

möte

Feedback - så enkelt och så svårt

Att ha en positiv feedbackkultur i organisationen är en viktig nyckel i inkluderande organisationer. Att ge och ta emot feedback på ett sätt som utvecklar, lyfter, uppmuntrar och stärker är otroligt viktigt men kan också vara svårt. Vi är ofta rädda för ge feedback som kan upplevas som kritisk vilket ibland leder till att vår feedback blir otydlig eller till och med sårande. Men att se feedback som en chans att utvecklas kan leda till att man öppnar upp för nya tankar, lärdomar och möjligheter. I den här workshopen djupdyker vi i hur man ger och tar emot feedback på bästa sätt, hur man bygger en feedbackkultur och hur man håller den levande.

 

Innehåll:

 • Hur du kan planera din feedback på ett genomtänkt och strukturerat sätt

 • Hur du levererar feedback på ett sätt så mottagaren kan ta till sig det

 • Feedbacktrappan – att medvetandegöra sina känslor och ta emot feedback på ett öppet och lärande sätt

 • Feedbackkultur i organisation – hur man bygger in vanor, beteenden och rutiner för en god feedbackkultur

 • Nästa steg i er organisation

Rapport
mfi
rekr
grupp
impact
härsk
lön
mtoo
feed
styr

Såhär säger mina kunder

Ida Boman, Social Media Specialist, Toxic Interactive Solutions, om Jämställdhet, mångfald & inkludering - vad, varför & hur?

Vi är väldigt nöjda med de två föreläsningarna och upplever att de verkligen åstadkom det som var syftet – det vill säga att öka medvetenheten internt inom dessa frågor, att få medarbetarna att sätta på sig jämlikhets- och inkluderingsglasögonen och att börja identifiera och arbeta med detta i sin vardag.

 

Sara har varit både proffsig och strukturerad i allt ifrån kontakt med mig som beställare, till genomförande och uppföljning. Eftersom föreläsningarna var interaktiva, med aktiva frågeställningar och enkäter, har vi dessutom fått med oss en skatt av material att arbeta vidare med.

Ebba Törnqvist Forsberg, föreläsningskoordinator Kontaktdagarna Uppsala Universitet, om inspirationsföreläsning om tech och karriär

Under Saras föreläsning på Kontaktdagarna 2021 fick deltagarna sig en tankeställare om hur könsfördelningen på arbetsplatser påverkar dynamiken inom gruppen. Vi fick en inblick i hur Tech-branschen står öppen för anställning och vår möjlighet att hitta ett företag som passar i arbetsuppgifter men också värderingar. Saras föreläsning var ärlig och inspirerande.  Den gav oss studenter en push för att våga stå upp för vårt egna värde hos framtida arbetsgivare.

Senior Project Manager/Senior Consultant, Capgemini, om En inkluderande teknikbransch - nu eller aldrig!

Föresläsningen var proffsigt utförd av Sara och var väldigt konkret på ämnet med tydligt budskap. Det gav en tankeställare och mycket efterdiskussioner då föreläsningen gav inblick i ett ämne som inspirerar och berör. Mycket av det som diskuterades tog jag med mig vidare. Jag skulle absolut rekommendera den här föreläsningen till andra – just för Saras förmåga att förmedla och inspirera med tydligt budskap, samt att den gav eftertankar och handling långt efter föreläsningen.

bottom of page